На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 –др. закон, 10/19 и 6/20),
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси П РА В И Л Н И К о измени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Члан 1.
У Правилнику о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 34/19), у члану 5.
став 2. мења се и гласи: „Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног предмета и изборног програма други страни
језик у току полугодишта, односно најмање два пута у току полугодишта уколико је недељни фонд обавезног предмета, изборног
програма и активности један час, не може да се утврди закључна оцена, изузев у случају када због угрожености безбедности
и здравља ученика и запослених није могуће оценити ученика потребан број пута.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00109/2020-04
У Београду, 22. априла 2020. године
Министар,
Младен Шарчевић, с.р.


Основна школа "9. октобар"